Όροι και Προϋποθέσεις

https://my-thesis.gr/oroi-chrisis/

Πολιτικές Ποιότητας

Κεντρικός άξονας της Πολιτικής της εταιρείας [Company] είναι η συνεχής υποστήριξη και ανάπτυξη του Δικτύου της, µε ταυτόχρονη βελτίωση των επιδόσεων Ποιότητας & Παραγωγικότητας, λαβαίνοντας υπόψη:

 • το ισχύον θεσμικό πλαίσιο,

 • τα επιτεύγματα στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά και

 • τις ραγδαίες εξελίξεις στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά της Εκπαίδευσης και των Πανεπιστημίων.

Ειδικότερα, οι επιμέρους αντικειμενικοί σκοποί µας είναι:

 • Η συνεχής βελτίωση των ποιοτικών µας επιδόσεων.

 • Η βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας.

 • Η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών µας.

 • Η συνεχής επιμόρφωση των στελεχών µας µε έμφαση σε θέματα πληροφορικής & παραγωγικών διαδικασιών.

 • Η τήρηση και πλήρης συμμόρφωση προς την κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, η εταιρεία µας έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και βελτιώνει ένα Σύστημα Ποιότητας, το οποίο συμμορφώνεται µε το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015. Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως το Σύστημα Ποιότητας είναι ουσιαστικό μέσο ενδυνάμωσης της επιχειρηματικής της θέσης στο κλάδο της Εκπαίδευσης

 • Της συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών

 • Της μείωσης του λειτουργικού κόστους

 • Της αποδοτικότερης οργάνωσης

 • Του καλύτερου κλίματος εργασίας

Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία «Αcademic Support Ltd» (εφεξής «Εταιρεία») με αριθμό 12520772 και έδρα το Λονδίνο 130 Old Street EC1V 9BD, (εφεξής η Εταιρεία) με την παρούσα Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων έχει ως στόχο να ενημερώσει τους χρήστες του παρόντος ιστοτόπου https://www.academic-support.online εφεξής «ο Ιστότοπος») σχετικά με τον τρόπο και το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Η Εταιρεία μας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών του Ιστοτόπου, μόνο εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο, για σαφείς και νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.


Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριών

Η Διοίκηση της "Academic Support Ltd" αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων στην εκτέλεση των επιχειρησιακών λειτουργιών της Εταιρείας, υποστηρίζει και προάγει ενέργειες που σκοπό έχουν τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των συστημάτων. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία εφαρμόζει Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών, στοχεύοντας:

 • Στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων τα οποία στηρίζουν τη λειτουργία της

 • Στη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών που διαχειρίζεται

 • Στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών Ασφάλειας Πληροφοριών

 • Στη συνεχή βελτίωση του επιπέδου Ασφάλειας Πληροφοριών

 • Στην ικανοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων